VPĐD CTY KAWASAKI TRADING Tại TP.HCM (Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng KAWASAKI)