VPĐD CTY KAWASAKI TRADING Tại TP.HCM (Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng KAWASAKI)
Gửi Yêu Cầu
Tên người gửi *
Công ty *
Địa chỉ *
Email *
Điện thoại *
Tiêu đề *
Yêu cầu
* Phần bắt buộc phải nhập thông tin.